HISTORI PROFETIKE

Bukuria e moralit

Vlera e vërtetë e njeriut, i cili është krijuar si shembull i bukurisë, elegancës dhe urtësisë, është devotshmëria ndaj Allahut. Gjithësia dhe krijesat brenda saj, nuk janë krijuar shkel e shko dhe pa asnjë qëllim. Po ashtu edhe njeriu nuk është vepra e rastësisë së një aventure argëtuese. Ai nuk është krijuar për t’u lënë […]

HISTORI PROFETIKE

Tetëmbëdhjetë kritere islame për të patur një jetë të lumtur dhe të qetë familjare.

1.Në themel të mardhënive të vendoset dashuria për Allahun. Lumturia e çiftit që përbën çerdhen familjare është e fshehur në moralin e bukur. Lumturia e burrit është e fshehur në nderin dhe moralin e lartë të bashkëshortes, kurse lumturia e gruas është e fshehur në devotshmërinë dhe frikën ndaj Allahut. Lumturia në familje është varur […]

HISTORI PROFETIKE

Cliësitë Profetike-Nxënësit e tij

Karafi (v. 684), një ndër emrat e famshëm në fushën e metodologjisë së jurisprudencës islame, thotë: “Sikur i Dërguari i Allahut të mos kishte asnjë mrekulli tjetër përveç faktit që edukoi një brez sahabësh (nga njerëz gjysëm të egër në njerëz të qytetëruar), kjo do t’i mjaftonte atij si argument i profecisë.” Për shembull: Abdullah ibn Mesudi… […]

HISTORI PROFETIKE

Profetësia dhe nevoja për profetë

Kushti i katërt i imanit është besimi te profetët. Profetësia është detyra e transmetimit të mesazheve hyjnore prej Allahut te njerëzit. Allahu përzgjedh për këtë detyrë robërit e Tij më të mirë. Profetët janë dërguar te njerëzit si udhërrëfyes. Njerëzit kanë nevojë për udhërrëfyes të tillë, sepse, megjithëse ata mund ta konceptojnë me logjikë ekzistencën e […]