HISTORI PROFETIKE

Cliësitë Profetike-Nxënësit e tij

Karafi (v. 684), një ndër emrat e famshëm në fushën e metodologjisë së jurisprudencës islame, thotë:

Sikur i Dërguari i Allahut të mos kishte asnjë mrekulli tjetër përveç faktit që edukoi një brez sahabësh (nga njerëz gjysëm të egër në njerëz të qytetëruar), kjo do t’i mjaftonte atij si argument i profecisë.”

Për shembull: Abdullah ibn Mesudi… ishte bari. U bë themelues i një Shkolle Juridike me të cilën e gjithë bota mahnitet.

Ebu Hanifja u edukua si nxënës i kësaj Shkolle në Kufe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *