Histori Islame

Përkujtimi më i mirë është përkujtimi i Allahut

Hazret Ebu Musa el-Esh’ari r.a. rrëfen se e ka dëgjuar Profetin e shenjtë s.a.v.s. duke thënë:

“Shembulli i atij i cili e përkujton Allahun dhe i atij që nuk e përkujton Atë, është si i gjalli me të vdekurin”.

Sahih el-Buhari, kitab “Ed-da’vat”, bab “Fadli dhikril-lah…”, hadithi nr. 6407]

Ndërsa te Muslimi gjendet:

“Shembulli i shtëpisë në të cilën përkujtohet Allahu dhe i asaj në të cilën nuk përkujtohet Allahu është si i gjalli me të vdekurin”.

[Sahih el-Muslim, kitab “Salatul-musafirine…”, bab “Istihbabi salatin-nafileti…”, hadithi nr. 1706]

Përkujtimi i Allahut duhet të jetë mesatar

Hazret Ebu Musa r.a. rrëfen: Një herë, derisa po udhëtonim me Profetin e shenjtë s.a.v.s. disa njerëz filluan të thërrisnin me zë të lartë ‘Allahu Ekber’ (Zoti është më i Madhi). Profeti i shenjtë s.a.v.s. u tha:

“O njerëz! Mbajeni rrugën e mesme. Ju nuk po e thërrisni as të shurdhrin e as atë që mungon, por, po e thërrisni Atë, që është i Gjithëdëgjueshëm, që është afër dhe me ju”.

[Sahih el-Muslim, kitab “Edh-Dhikr”, bab “Istihbab hafdis-savti bidh-dhikr”, hadithi nr. 6526]

Përkujtimi i Allahut dhe përkujtuesit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *