Histori Islame

Kater gjëra që duhet ti dini rreth drejtimit nga Kibla

Drejtimi kah Kibla

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):

1-Është e ndaluar kur kryen nevojat personale.

2-Është detyrë kthimi drejt saj në namaz.

3-Është mekruh (e urrejtur) siç është rasti në hutben e xhuma. Urrehet që hatibi (ligjëruesi ditën e xhuma) të kthehet kah Kibla dhe t’i lërë njerëzit pas vete.

4-Është e pëlqyeshme kthimi kah Kibla kur bën dua dhe merr abdes.

Esh Sherh el Mumti vëll. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *